ଅସହ୍ୟ କରେନା ଅସହ୍ୟ କରେନା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ନିଜେ କର

"ଅସହ୍ୟ କରେନା ଅସହ୍ୟ କରେନା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ନିଜେ କରୁଛୁ ଖୁସିର ପ୍ରେମ ମିଳନ କିଏ ବା ଏମିତି କରେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଖେଳେ ପ୍ରେମର ଲହରୀ ସେତିକି ମିଳିଥାଏ ସେତିକି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଖେଳେନି ପ୍ରେମର ଏମିତି ଖେଳ ସେତିକି ଥାଉ ତୋର ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଆରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ତମ ମିଳନେ ମରୁଛି ଅନେକ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଲାବଣ୍ୟ ରସ ପରି ଲାଗେ ତୋର ମିଳନ ତତେ କିନ୍ତୁ ମିଳନସ୍ଥଳୀରେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ସନ୍ତାନର"

ଅସହ୍ୟ କରେନା ଅସହ୍ୟ କରେନା
ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ନିଜେ କରୁଛୁ ଖୁସିର ପ୍ରେମ ମିଳନ କିଏ ବା ଏମିତି କରେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି 
     ନିଜେ ଖେଳେ ପ୍ରେମର ଲହରୀ
ସେତିକି ମିଳିଥାଏ ସେତିକି ମିଳିଥାଏ
ଆଉ ଖେଳେନି ପ୍ରେମର ଏମିତି ଖେଳ 
    ସେତିକି ଥାଉ ତୋର ମିଳନସ୍ଥଳୀ
ଆରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ତମ ମିଳନେ 
       ମରୁଛି ଅନେକ ତୁମର ସନ୍ତାନ
ଲାବଣ୍ୟ ରସ ପରି ଲାଗେ ତୋର ମିଳନ ତତେ
     କିନ୍ତୁ ମିଳନସ୍ଥଳୀରେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ସନ୍ତାନର

ଅସହ୍ୟ କରେନା ଅସହ୍ୟ କରେନା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ନିଜେ କରୁଛୁ ଖୁସିର ପ୍ରେମ ମିଳନ କିଏ ବା ଏମିତି କରେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଖେଳେ ପ୍ରେମର ଲହରୀ ସେତିକି ମିଳିଥାଏ ସେତିକି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଖେଳେନି ପ୍ରେମର ଏମିତି ଖେଳ ସେତିକି ଥାଉ ତୋର ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଆରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ତମ ମିଳନେ ମରୁଛି ଅନେକ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଲାବଣ୍ୟ ରସ ପରି ଲାଗେ ତୋର ମିଳନ ତତେ କିନ୍ତୁ ମିଳନସ୍ଥଳୀରେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ସନ୍ତାନର

#odiya

People who shared love close

More like this