ਮੈ ਭਟਕੀਅਾ ਇॅਕ ਰਾਹੀ ਅਾ ਮੈਨੁੰ ਕੋਈ ਤਾ ਰਾਹ िਦਖਾ ਸਜਨਾ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਮੈ ਭਟਕੀਅਾ ਇॅਕ ਰਾਹੀ ਅਾ ਮੈਨੁੰ ਕੋਈ ਤਾ ਰਾਹ िਦਖਾ ਸਜਨਾ ਮੈ ਮੰिਜਲ ਨੁੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਵਾ ਤੁੰ ਮੁੜ ਨਾ ਫੇੜੇ ਪਾ ਸਜਣਾ"

ਮੈ ਭਟਕੀਅਾ ਇॅਕ ਰਾਹੀ ਅਾ
ਮੈਨੁੰ ਕੋਈ ਤਾ ਰਾਹ िਦਖਾ ਸਜਨਾ 
ਮੈ ਮੰिਜਲ  ਨੁੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਵਾ 
ਤੁੰ ਮੁੜ ਨਾ ਫੇੜੇ ਪਾ ਸਜਣਾ

ਮੈ ਭਟਕੀਅਾ ਇॅਕ ਰਾਹੀ ਅਾ ਮੈਨੁੰ ਕੋਈ ਤਾ ਰਾਹ िਦਖਾ ਸਜਨਾ ਮੈ ਮੰिਜਲ ਨੁੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਵਾ ਤੁੰ ਮੁੜ ਨਾ ਫੇੜੇ ਪਾ ਸਜਣਾ

People who shared love close

More like this