ખાલી બે દિવસ એમને એકલા છોડી દો કસમ થી પ્યાર નો એહસ

"ખાલી બે દિવસ એમને એકલા છોડી દો કસમ થી પ્યાર નો એહસાસ અમને નહિ થાય નવો પ્યાર જ એ ગોતી લેશે @mari_vato_tari_sathe"

ખાલી બે દિવસ એમને એકલા છોડી દો કસમ થી પ્યાર નો એહસાસ અમને નહિ થાય નવો પ્યાર જ એ ગોતી લેશે 
@mari_vato_tari_sathe

ખાલી બે દિવસ એમને એકલા છોડી દો કસમ થી પ્યાર નો એહસાસ અમને નહિ થાય નવો પ્યાર જ એ ગોતી લેશે @mari_vato_tari_sathe

People who shared love close

More like this