திசை தெரியாமல் எங்கோ சிக்கிக்கொண்ட பறவை தனது கூட

"திசை தெரியாமல் எங்கோ சிக்கிக்கொண்ட பறவை தனது கூட்டை தேடி சிறகடித்து சிறகடித்து அசந்து போனது! கூடுதான் இருக்கும் இடம் தெரியவில்லை! அதுபோல தான் பறக்கிறேன் எனது கூடைதேடி! எங்கே மறைத்து வைத்திருக்கிறானோ அந்த இறைவன் எனும் தலைவன்! இளையவேணிகிருஷ்ணா."

திசை தெரியாமல் 
எங்கோ சிக்கிக்கொண்ட பறவை 
தனது கூட்டை  தேடி
சிறகடித்து சிறகடித்து
அசந்து போனது!
கூடுதான் இருக்கும் இடம்
தெரியவில்லை!
அதுபோல தான் 
பறக்கிறேன்
எனது கூடைதேடி!
எங்கே மறைத்து வைத்திருக்கிறானோ
அந்த இறைவன் எனும் தலைவன்!
இளையவேணிகிருஷ்ணா.

திசை தெரியாமல் எங்கோ சிக்கிக்கொண்ட பறவை தனது கூட்டை தேடி சிறகடித்து சிறகடித்து அசந்து போனது! கூடுதான் இருக்கும் இடம் தெரியவில்லை! அதுபோல தான் பறக்கிறேன் எனது கூடைதேடி! எங்கே மறைத்து வைத்திருக்கிறானோ அந்த இறைவன் எனும் தலைவன்! இளையவேணிகிருஷ்ணா.

கவிதை

People who shared love close

More like this