ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ , ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਆਇ

"ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ , ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ! ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ , ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਤਾਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ !! Prabh Ghai"

ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ,
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਆਇਆ !
ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ,
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਤਾਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ !!
            Prabh Ghai

ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ , ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ! ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ , ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਤਾਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ !! Prabh Ghai

People who shared love close

More like this