ఇష్టమైన వాళ్ళ దగ్గరకి వెళ్తున్నప్పుడు మనసుకి చాలా

"ఇష్టమైన వాళ్ళ దగ్గరకి వెళ్తున్నప్పుడు మనసుకి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది... తిరిగి అదే ఇష్టమైన వారిని వదిలేసి వస్తున్నప్పుడు చెప్పలేని బాధగా ఉంటుంది... ఇక్కడ అలలుకుడా అంతే తీరానికి చేరుకునే సమయంలో ఆనందంగా.. దూరమయ్యే సమయంలో బాధ పడుతుంటాయి..."

ఇష్టమైన వాళ్ళ దగ్గరకి వెళ్తున్నప్పుడు మనసుకి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది...
తిరిగి అదే ఇష్టమైన వారిని వదిలేసి వస్తున్నప్పుడు 
చెప్పలేని బాధగా ఉంటుంది...
ఇక్కడ అలలుకుడా అంతే తీరానికి చేరుకునే సమయంలో ఆనందంగా..
దూరమయ్యే సమయంలో బాధ పడుతుంటాయి...

ఇష్టమైన వాళ్ళ దగ్గరకి వెళ్తున్నప్పుడు మనసుకి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది... తిరిగి అదే ఇష్టమైన వారిని వదిలేసి వస్తున్నప్పుడు చెప్పలేని బాధగా ఉంటుంది... ఇక్కడ అలలుకుడా అంతే తీరానికి చేరుకునే సమయంలో ఆనందంగా.. దూరమయ్యే సమయంలో బాధ పడుతుంటాయి...

feeling something..

People who shared love close

More like this