એક મહિલાએ પોતાના રોમેન્ટિક પતિનો મોબાઈલ ચૅક કર્યો: | ગુજરાતી कॉमेडी

"એક મહિલાએ પોતાના રોમેન્ટિક પતિનો મોબાઈલ ચૅક કર્યો: જોયું તો - એમાં સ્ત્રીના નંબર અલગ રીતે લખીને સેવ કર્યા હતાં, જેમ કે - *આંખો કી મસ્તી* *દિલ કા શુકુન* *મન કી શાંતિ* *જન્નતે હુર* *હુશને મલિકા* *બાગે ફિર્દોષ* *હ્રુદય તૃપ્તિ* *સંગ સાથીની* *ખ્વાબો કી રાની* પત્નીએ કુતૂહલવશ પોતાનો નંબર લગાવ્યો તો નામ આવ્યું... *“ જીવલેણ જીવાણું “* 😳😳😳😳😳 પતિ અત્યારે હોસ્પિટલમાં છે ધરે આવવાની તો ના જ પાડે છે 🤪🤪🤪🤪"

એક મહિલાએ પોતાના રોમેન્ટિક પતિનો મોબાઈલ ચૅક કર્યો: જોયું તો - એમાં સ્ત્રીના નંબર અલગ રીતે લખીને સેવ કર્યા હતાં, જેમ કે -
*આંખો કી મસ્તી* 
*દિલ કા શુકુન*
*મન કી શાંતિ*
*જન્નતે હુર*
*હુશને મલિકા*
*બાગે ફિર્દોષ*
*હ્રુદય તૃપ્તિ*
*સંગ સાથીની* 
*ખ્વાબો કી રાની* 
પત્નીએ કુતૂહલવશ પોતાનો નંબર લગાવ્યો તો નામ આવ્યું...

 *“ જીવલેણ જીવાણું “*

😳😳😳😳😳
પતિ અત્યારે  હોસ્પિટલમાં છે ધરે આવવાની તો ના જ પાડે છે 
🤪🤪🤪🤪

એક મહિલાએ પોતાના રોમેન્ટિક પતિનો મોબાઈલ ચૅક કર્યો: જોયું તો - એમાં સ્ત્રીના નંબર અલગ રીતે લખીને સેવ કર્યા હતાં, જેમ કે - *આંખો કી મસ્તી* *દિલ કા શુકુન* *મન કી શાંતિ* *જન્નતે હુર* *હુશને મલિકા* *બાગે ફિર્દોષ* *હ્રુદય તૃપ્તિ* *સંગ સાથીની* *ખ્વાબો કી રાની* પત્નીએ કુતૂહલવશ પોતાનો નંબર લગાવ્યો તો નામ આવ્યું... *“ જીવલેણ જીવાણું “* 😳😳😳😳😳 પતિ અત્યારે હોસ્પિટલમાં છે ધરે આવવાની તો ના જ પાડે છે 🤪🤪🤪🤪

#Nojoto

People who shared love close

More like this

×

"એક મહિલાએ પોતાના રોમેન્ટિક પતિનો મોબાઈલ ચૅક કર્યો: જોયું તો - એમાં સ્ત્રીના નંબર અલગ રીતે લખીને સેવ કર્યા હતાં, જેમ કે - *આંખો કી મસ્તી* *દિલ કા શુકુન* *મન કી શાંતિ* *જન્નતે હુર* *હુશને મલિકા* *બાગે ફિર્દોષ* *હ્રુદય તૃપ્તિ* *સંગ સાથીની* *ખ્વાબો કી રાની* પત્નીએ કુતૂહલવશ પોતાનો નંબર લગાવ્યો તો નામ આવ્યું... *“ જીવલેણ જીવાણું “* 😳😳😳😳😳 પતિ અત્યારે હોસ્પિટલમાં છે ધરે આવવાની તો ના જ પાડે છે 🤪🤪🤪🤪"

એક મહિલાએ પોતાના રોમેન્ટિક પતિનો મોબાઈલ ચૅક કર્યો: જોયું તો - એમાં સ્ત્રીના નંબર અલગ રીતે લખીને સેવ કર્યા હતાં, જેમ કે -
*આંખો કી મસ્તી* 
*દિલ કા શુકુન*
*મન કી શાંતિ*
*જન્નતે હુર*
*હુશને મલિકા*
*બાગે ફિર્દોષ*
*હ્રુદય તૃપ્તિ*
*સંગ સાથીની* 
*ખ્વાબો કી રાની* 
પત્નીએ કુતૂહલવશ પોતાનો નંબર લગાવ્યો તો નામ આવ્યું...

 *“ જીવલેણ જીવાણું “*

😳😳😳😳😳
પતિ અત્યારે  હોસ્પિટલમાં છે ધરે આવવાની તો ના જ પાડે છે 
🤪🤪🤪🤪

#Nojoto

More Like This