ನನ್ನ ಮನದಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆ..... ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೆ ....ಕಣ...

ನನ್ನ ಮನದಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆ.....  
ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೆ ....ಕಣೇ #gif

ನನ್ನ ಮನದಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆ..... ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೆ ....ಕಣೇ #gif

People who shared love close

More like this