આભે થી પડીએ,, કદાચ બચી જઈએ,,, પ્રેમ માં પડીએ,, એટ | ગુજરાતી શાયરી

"આભે થી પડીએ,, કદાચ બચી જઈએ,,, પ્રેમ માં પડીએ,, એટલે પાકું,, આભે અડી જઈએ...!!!jay"

આભે થી પડીએ,, કદાચ બચી જઈએ,,, 
પ્રેમ માં પડીએ,, એટલે પાકું,, આભે અડી જઈએ...!!!jay

આભે થી પડીએ,, કદાચ બચી જઈએ,,, પ્રેમ માં પડીએ,, એટલે પાકું,, આભે અડી જઈએ...!!!jay

#truelove

People who shared love close

More like this