*"சிக்கனம்" நமது வாழ்க்கையை, அழித்து விடக்கூடியதாய

"*"சிக்கனம்" நமது வாழ்க்கையை, அழித்து விடக்கூடியதாயிருக்கக் கூடாது ! மாறாக, "சிக்கனம்" நம் வாழ்க்கையை, உயர்த்துவதாயிருக்க வேண்டும். !*"

*"சிக்கனம்" நமது வாழ்க்கையை, அழித்து விடக்கூடியதாயிருக்கக் கூடாது ! மாறாக, "சிக்கனம்" நம் வாழ்க்கையை, உயர்த்துவதாயிருக்க வேண்டும்.  !*

*"சிக்கனம்" நமது வாழ்க்கையை, அழித்து விடக்கூடியதாயிருக்கக் கூடாது ! மாறாக, "சிக்கனம்" நம் வாழ்க்கையை, உயர்த்துவதாயிருக்க வேண்டும். !*

*சிக்கனம் !*

People who shared love close

More like this