ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਵੇ #NojotoQuote

"ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਵੇ #NojotoQuote"

ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਵੇ
 #NojotoQuote

ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਵੇ #NojotoQuote

People who shared love close

More like this