Broken heart ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുപ്പോയി എനിക്കതിന് അർഹതയ

"Broken heart ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുപ്പോയി എനിക്കതിന് അർഹതയില്ലാഞ്ഞിട്ടും ! ഞാൻ അലിഞ്ഞുപ്പോയി നിന്നിൽ എനിക്കതിന് അവകാശമില്ലാഞ്ഞിട്ടും !!"

Broken heart ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുപ്പോയി എനിക്കതിന് അർഹതയില്ലാഞ്ഞിട്ടും !

ഞാൻ അലിഞ്ഞുപ്പോയി നിന്നിൽ എനിക്കതിന് അവകാശമില്ലാഞ്ഞിട്ടും !!

Broken heart ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുപ്പോയി എനിക്കതിന് അർഹതയില്ലാഞ്ഞിട്ടും ! ഞാൻ അലിഞ്ഞുപ്പോയി നിന്നിൽ എനിക്കതിന് അവകാശമില്ലാഞ്ഞിട്ടും !!

People who shared love close

More like this