ప్రశాంతంగా ఆలోచించేవారి ఇల్లు స్వర్గంలా ఉంటుంది. అసహనముతో నిర్ణయాల...

ప్రశాంతంగా ఆలోచించేవారి ఇల్లు స్వర్గంలా ఉంటుంది. అసహనముతో నిర్ణయాలు తీసుకునే వారి ఇల్లు స్వయం కృత నరకంలా ఉంటుంది. తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍
thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

ప్రశాంతంగా ఆలోచించేవారి ఇల్లు స్వర్గంలా ఉంటుంది. అసహనముతో నిర్ణయాలు తీసుకునే వారి ఇల్లు స్వయం కృత నరకంలా ఉంటుంది. తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍 thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

dilse

People who shared love close

More like this