ਕਈਆ ਦੇ ਸਾਹਾ ਚ ਤੇ ਕਈਆ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਬਣਕੇ ਹੁਣ ਤਾ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਕਈਆ ਦੇ ਸਾਹਾ ਚ ਤੇ ਕਈਆ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਬਣਕੇ ਹੁਣ ਤਾ ਰੱਬਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹ ਜਾਵਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਯਾਦ ਬਣਕੇ ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ ,,,,,,,,"

ਕਈਆ ਦੇ ਸਾਹਾ ਚ ਤੇ ਕਈਆ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਬਣਕੇ 
 ਹੁਣ ਤਾ ਰੱਬਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹ ਜਾਵਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 
ਇਕ ਯਾਦ ਬਣਕੇ
ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ ,,,,,,,,

ਕਈਆ ਦੇ ਸਾਹਾ ਚ ਤੇ ਕਈਆ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਬਣਕੇ ਹੁਣ ਤਾ ਰੱਬਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹ ਜਾਵਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਯਾਦ ਬਣਕੇ ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ ,,,,,,,,

ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ

People who shared love close

More like this