ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੈਰ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ਮੰ | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ

"ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੈਰ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ"

ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੈਰ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ 
ਹਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ
ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ 

✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੈਰ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

People who shared love close

More like this