ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਇਸ ਦ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ..🖤 ✍️@preetsharma"

ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ..🖤
 ✍️@preetsharma

ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ..🖤 ✍️@preetsharma

@Bina Babi @Sahiba Sridhar @Esha Joshi @Roshni Jangu @Mamta #✍️🖤

People who shared love close

More like this