కోరిక మనం అనుకున్న ప్రతిదానిని సాధించి పెట్టలేకపోవ

"కోరిక మనం అనుకున్న ప్రతిదానిని సాధించి పెట్టలేకపోవచ్చు .కానీ సామర్ధ్యం కోరుకున్న ప్రతిదానిని సాధించిపెడుతుంది .తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా👍 thanku parchuri Gk #NojotoQuote"

కోరిక మనం అనుకున్న ప్రతిదానిని సాధించి పెట్టలేకపోవచ్చు .కానీ సామర్ధ్యం కోరుకున్న ప్రతిదానిని సాధించిపెడుతుంది .తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా👍
thanku parchuri Gk #NojotoQuote

కోరిక మనం అనుకున్న ప్రతిదానిని సాధించి పెట్టలేకపోవచ్చు .కానీ సామర్ధ్యం కోరుకున్న ప్రతిదానిని సాధించిపెడుతుంది .తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా👍 thanku parchuri Gk #NojotoQuote

dilse

People who shared love close

More like this