જીવન માં જો સંગીત હોય, તો જીવન સંગીતમય હોય! #નોજોટ | ગુજરાતી સંગીત

"જીવન માં જો સંગીત હોય, તો જીવન સંગીતમય હોય!"

જીવન માં જો સંગીત હોય,
તો જીવન સંગીતમય હોય!

જીવન માં જો સંગીત હોય, તો જીવન સંગીતમય હોય!

#નોજોટો #સંગીત #જીવન #Singing

People who shared love close

More like this