એ વ્યકિતને ખુલાસાની ક્યારેય જરૂર નથી હોતી જેની છે | ગુજરાતી વિચાર

"એ વ્યકિતને ખુલાસાની ક્યારેય જરૂર નથી હોતી જેની છેલ્લી આશા ફ્કત તમે હોવ છો નિકેતા'પહેલી' 18.11.19"

એ વ્યકિતને ખુલાસાની ક્યારેય જરૂર નથી હોતી 
જેની છેલ્લી આશા ફ્કત તમે હોવ છો 

નિકેતા'પહેલી'
18.11.19

એ વ્યકિતને ખુલાસાની ક્યારેય જરૂર નથી હોતી જેની છેલ્લી આશા ફ્કત તમે હોવ છો નિકેતા'પહેલી' 18.11.19

#છેલ્લીઆશા

People who shared love close

More like this