તમારી ચાલ ધીમી છે કે ઝડપી એ મહત્વ નું નથી , હાર મા

તમારી ચાલ ધીમી છે કે ઝડપી એ મહત્વ નું નથી , હાર માન્યા વગર  તમે ચાલો છો એ મહત્વ નું છે  #NojotoQuote

તમારી ચાલ ધીમી છે કે ઝડપી એ મહત્વ નું નથી , હાર માન્યા વગર તમે ચાલો છો એ મહત્વ નું છે #NojotoQuote

#nojotogujrati
#nojotoગુજરાતી
#GoodMorningQuotesGujrati

People who shared love close

More like this