તમારી ચાલ ધીમી છે કે ઝડપી એ મહત્વ નું નથી , હાર માન્યા વગર તમે ચાલ...

તમારી ચાલ ધીમી છે કે ઝડપી એ મહત્વ નું નથી , હાર માન્યા વગર  તમે ચાલો છો એ મહત્વ નું છે  #NojotoQuote

તમારી ચાલ ધીમી છે કે ઝડપી એ મહત્વ નું નથી , હાર માન્યા વગર તમે ચાલો છો એ મહત્વ નું છે #NojotoQuote

#Nojotogujrati
#Nojotoગુજરાતી
#GoodMorningQuotesGujrati

People who shared love close

More like this