ਕਾਸ਼ ! ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਵੇਂ restart. ਹੋ ਸਕਦੀ @ sukh

"ਕਾਸ਼ ! ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਵੇਂ restart. ਹੋ ਸਕਦੀ @ sukhveer gill"

ਕਾਸ਼ ! 
 ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਵੇਂ  restart. ਹੋ ਸਕਦੀ


@ sukhveer gill

ਕਾਸ਼ ! ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਵੇਂ restart. ਹੋ ਸਕਦੀ @ sukhveer gill

People who shared love close

More like this