ਫੋਨ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ Jaan ਹੀ save

"ਫੋਨ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ Jaan ਹੀ save ਆ ਮੇਰੇ Phone ਵਿਚ। By... Preet"

ਫੋਨ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਤੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ Jaan ਹੀ save ਆ
 ਮੇਰੇ Phone ਵਿਚ।
By... Preet

ਫੋਨ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ Jaan ਹੀ save ਆ ਮੇਰੇ Phone ਵਿਚ। By... Preet

People who shared love close

More like this