લોકો ને તમારી વાત સાંભળવા માટે સમય છે પણ તમારી

"લોકો ને તમારી વાત સાંભળવા માટે સમય છે પણ તમારી સાથે વાત કરવા માટે સમય નથી....!"

લોકો ને તમારી વાત સાંભળવા માટે સમય છે 


પણ તમારી સાથે વાત કરવા માટે સમય નથી....!

લોકો ને તમારી વાત સાંભળવા માટે સમય છે પણ તમારી સાથે વાત કરવા માટે સમય નથી....!

People who shared love close

More like this