ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੱਟ ਲਈ ਆ ਓਹ ਜਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਸੀ | ਪੰਜਾਬੀ Shayari

"ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੱਟ ਲਈ ਆ ਓਹ ਜਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ"

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੱਟ ਲਈ ਆ 
ਓਹ ਜਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਸੀ 
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ 
ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੱਟ ਲਈ ਆ ਓਹ ਜਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ

People who shared love close

More like this