ఓడిపోతున్నా, ఓడిపోతున్నా అని బాధపడొద్దు. ఓటమి జీవి

"ఓడిపోతున్నా, ఓడిపోతున్నా అని బాధపడొద్దు. ఓటమి జీవితంలో ఒక మలుపు మాత్రమే. అదేవిధంగా ఏదో ఒక రోజు విజయం వైపుకి కి కూడా మలుపు తిప్పి తీరుతుంది అనితెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా👍 Thanku Paruchuri Gk"

ఓడిపోతున్నా, ఓడిపోతున్నా అని బాధపడొద్దు. ఓటమి జీవితంలో ఒక మలుపు మాత్రమే. అదేవిధంగా ఏదో ఒక రోజు విజయం వైపుకి కి కూడా మలుపు తిప్పి తీరుతుంది అనితెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా👍
Thanku Paruchuri Gk

ఓడిపోతున్నా, ఓడిపోతున్నా అని బాధపడొద్దు. ఓటమి జీవితంలో ఒక మలుపు మాత్రమే. అదేవిధంగా ఏదో ఒక రోజు విజయం వైపుకి కి కూడా మలుపు తిప్పి తీరుతుంది అనితెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా👍 Thanku Paruchuri Gk

Dilse

People who shared love close

More like this