સામે વાળી વ્યક્તિ પર એટલો જ વિશ્વાસ મુકવો, જેટલો

"સામે વાળી વ્યક્તિ પર એટલો જ વિશ્વાસ મુકવો, જેટલો એમણે તમારા પર મુક્યો હોય...! -મારી ડાયરી"

સામે વાળી વ્યક્તિ પર એટલો જ વિશ્વાસ મુકવો, 
જેટલો એમણે તમારા પર મુક્યો હોય...!
-મારી ડાયરી

સામે વાળી વ્યક્તિ પર એટલો જ વિશ્વાસ મુકવો, જેટલો એમણે તમારા પર મુક્યો હોય...! -મારી ડાયરી

People who shared love close

More like this