ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂ

"ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ନଦେଖି ନିଜର ନିରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ #NojotoQuote"

ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ନଦେଖି ନିଜର ନିରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ  #NojotoQuote

ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ନଦେଖି ନିଜର ନିରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ #NojotoQuote

#odiya#odiyashayri

People who shared love close

More like this