విలువలు లేని రాజకీయం అధికారాన్ని ఇవ్వవచ్చు గౌరవాన్ని ఇవ్వలేదు , మా...

విలువలు లేని రాజకీయం అధికారాన్ని ఇవ్వవచ్చు గౌరవాన్ని ఇవ్వలేదు , మానవత్వం లేని జ్ఞానం ధనాన్ని ఇవ్వవచ్చు, మర్యాదను ఇవ్వలేదు. నీతిలేని వ్యాపారం ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వ వచ్చు , మన్నన ఇవ్వలేదు. తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍
thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

విలువలు లేని రాజకీయం అధికారాన్ని ఇవ్వవచ్చు గౌరవాన్ని ఇవ్వలేదు , మానవత్వం లేని జ్ఞానం ధనాన్ని ఇవ్వవచ్చు, మర్యాదను ఇవ్వలేదు. నీతిలేని వ్యాపారం ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వ వచ్చు , మన్నన ఇవ్వలేదు. తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍 thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

dilse

People who shared love close

More like this