ਜੋ tiktok ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਉਹ star ਹੋਗੀ। ਜੋ tiktok ਉੱਤੇ ਨ | ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ Vide

"ਜੋ tiktok ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਉਹ star ਹੋਗੀ।"

ਜੋ tiktok ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਉਹ star ਹੋਗੀ।

ਜੋ tiktok ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਉਹ star ਹੋ ਗਈ । @Sid Nimbulkar शादाब खांन 'शाद' @Naeem Patel

People who shared love close

More like this