ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚ ਕਮੀਆਂ ਜਾ

"ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚ ਕਮੀਆਂ ਜਾ ਖੂਬੀਆਂ ਨਾ ਲੱਭੀ,"

ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚ ਕਮੀਆਂ ਜਾ ਖੂਬੀਆਂ ਨਾ ਲੱਭੀ,

ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚ ਕਮੀਆਂ ਜਾ ਖੂਬੀਆਂ ਨਾ ਲੱਭੀ,

People who shared love close

More like this