જ્યારે સંબંધ નવો હોય છે ત્યારે લોકો વાત કરવાનું બ

"જ્યારે સંબંધ નવો હોય છે ત્યારે લોકો વાત કરવાનું બહાનું શોધે છે. અને જ્યારે એ જ સબંધ જૂનો થાય છે ત્યારે લોકો દૂર જવાનું બહાનું શોધે છે."

જ્યારે સંબંધ નવો હોય છે
 ત્યારે લોકો વાત કરવાનું બહાનું શોધે છે.


અને જ્યારે એ જ સબંધ જૂનો થાય છે 
ત્યારે લોકો દૂર જવાનું બહાનું શોધે છે.

જ્યારે સંબંધ નવો હોય છે ત્યારે લોકો વાત કરવાનું બહાનું શોધે છે. અને જ્યારે એ જ સબંધ જૂનો થાય છે ત્યારે લોકો દૂર જવાનું બહાનું શોધે છે.

People who shared love close

More like this