વર્ણવી વ્યથા મેં હૃદય મારુ હલકું કર્યું, સમજ્યા એ | ગુજરાતી શાયરી

"વર્ણવી વ્યથા મેં હૃદય મારુ હલકું કર્યું, સમજ્યા એ મૌન રહ્યા, ને ઘણાએ તાલીઓ પાડી..."

વર્ણવી વ્યથા મેં હૃદય મારુ હલકું કર્યું,
સમજ્યા એ મૌન રહ્યા,
ને ઘણાએ તાલીઓ પાડી...

વર્ણવી વ્યથા મેં હૃદય મારુ હલકું કર્યું, સમજ્યા એ મૌન રહ્યા, ને ઘણાએ તાલીઓ પાડી...

#સાયર

People who shared love close

More like this

×

"વર્ણવી વ્યથા મેં હૃદય મારુ હલકું કર્યું, સમજ્યા એ મૌન રહ્યા, ને ઘણાએ તાલીઓ પાડી..."

વર્ણવી વ્યથા મેં હૃદય મારુ હલકું કર્યું,
સમજ્યા એ મૌન રહ્યા,
ને ઘણાએ તાલીઓ પાડી...

More Like This