എൻ്റെത് എന്നു പറയാൻ എന്താണ് നിനക്കുള്ളത്, ഇന്നല വര

എൻ്റെത് എന്നു പറയാൻ എന്താണ് നിനക്കുള്ളത്, ഇന്നല വരെ ആരോ എൻ്റെ തെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നീ ഇന്ന് നിൻ്റേതെന്ന് പറയും , നാളെ വേറൊരാൾഅത് എൻ്റെ തെന്നു പറയും

എൻ്റെത് എന്നു പറയാൻ എന്താണ് നിനക്കുള്ളത്, ഇന്നല വരെ ആരോ എൻ്റെ തെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നീ ഇന്ന് നിൻ്റേതെന്ന് പറയും , നാളെ വേറൊരാൾഅത് എൻ്റെ തെന്നു പറയും

People who shared love close

More like this