જીવન આશા, કળશ કોઈ દિ ના ભરાય સદા છલકતો. - chinta

"જીવન આશા, કળશ કોઈ દિ ના ભરાય સદા છલકતો. - chintan shastri"

જીવન

આશા, કળશ
કોઈ દિ ના ભરાય
સદા છલકતો.

- chintan shastri

જીવન આશા, કળશ કોઈ દિ ના ભરાય સદા છલકતો. - chintan shastri

#haikupoem #shabdbindu

People who shared love close

More like this