ಸ್ನೇಹ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅವಕಾಶವಾದಿಯಾಗಿರಬರ

ಸ್ನೇಹ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅವಕಾಶವಾದಿಯಾಗಿರಬರದು.

ಸ್ನೇಹ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅವಕಾಶವಾದಿಯಾಗಿರಬರದು.

👭

People who shared love close

More like this