સુરજ __વગર__સવાર__ન__થાય ચંનદ્__વગર__રાત__ન__ થાય અને # # JAY sita...

સુરજ __વગર__સવાર__ન__થાય 
ચંનદ્__વગર__રાત__ન__ થાય
અને #
# JAY sitaram #વગર __અમારી 
કોયની__સાથે__વાત__ન__થાય
           
  mr.anil ramanandi

સુરજ __વગર__સવાર__ન__થાય ચંનદ્__વગર__રાત__ન__ થાય અને # # JAY sitaram #વગર __અમારી કોયની__સાથે__વાત__ન__થાય mr.anil ramanandi

People who shared love close

More like this