Ek atvan aste g Tula darroj atvan yene Mala tuch h

"Ek atvan aste g Tula darroj atvan yene Mala tuch havi hoti Pan mazya nisbat nahi Har sekanada sathi Tuzhi sath nahi Khup radto. Tuzhiyasathi Kay karav samjat nahi Pan ka mazya sang Asha khup khelala Kadhi me swatala Mazya. Ya manla tuch havi. Dushr kahi nako"

Ek atvan aste g
Tula darroj atvan yene
Mala tuch havi hoti 
Pan mazya nisbat nahi 
Har sekanada sathi 
Tuzhi sath nahi 
Khup radto. Tuzhiyasathi 
Kay karav samjat nahi
Pan ka mazya sang
Asha khup khelala 
Kadhi me swatala 
Mazya. Ya manla tuch havi. Dushr kahi nako

Ek atvan aste g Tula darroj atvan yene Mala tuch havi hoti Pan mazya nisbat nahi Har sekanada sathi Tuzhi sath nahi Khup radto. Tuzhiyasathi Kay karav samjat nahi Pan ka mazya sang Asha khup khelala Kadhi me swatala Mazya. Ya manla tuch havi. Dushr kahi nako

My love my life

People who shared love close

More like this