ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਾਤੋ ਆਉਦੀ ਏ ਤੇ ਦਿਲ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਾਤੋ ਆਉਦੀ ਏ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਦਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਉਦੀ ਏ Love Dhillon"

ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਾਤੋ ਆਉਦੀ ਏ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਦਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਉਦੀ ਏ
Love Dhillon

ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਾਤੋ ਆਉਦੀ ਏ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਦਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਉਦੀ ਏ Love Dhillon

#DhilloN #SAD

People who shared love close

More like this