ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਤਲ ਦਾ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਤਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਠਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ 💖👁💖👁💖👁💖👁💖👁💖 ✍ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਪਕ"

ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ  ਮੁਸਕਾਨ  ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ 
ਕਤਲ  ਦਾ  ਸਾਮਾਨ ਉਠਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ 
ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ
💖👁💖👁💖👁💖👁💖👁💖


              ✍ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਪਕ

ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਤਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਠਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ 💖👁💖👁💖👁💖👁💖👁💖 ✍ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਪਕ

#nojoto#Punjabi#India#doctorDay Deep Singh jeevan Deepak Singh Sonali jain Romandeep Roman

People who shared love close

More like this