ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀ ਹੋਣਾ। | ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ

ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀ ਹੋਣਾ।

People who shared love close

More like this