ನಂಗೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾರನ್ನು Love ಮಾಡಿಲಾ ಅದೆತರ್ ನನ್ನ ನ

ನಂಗೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾರನ್ನು Love ಮಾಡಿಲಾ
ಅದೆತರ್ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ , 
ನನ್ನು ಯಾರೂ Love ಮಾಡಲ್ಲಾ ಅಂತ 
ಗೊತ್ತು So I'm not a Love Failure boy .............!

ನಂಗೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾರನ್ನು Love ಮಾಡಿಲಾ ಅದೆತರ್ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ , ನನ್ನು ಯಾರೂ Love ಮಾಡಲ್ಲಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು So I'm not a Love Failure boy .............!

I'm not a Love failure boy.....! #ಹಣಮಂತ_CM @Satyaprem @Internet Jockey @shilpa @vishnunamashivaya.2010 @Pooja Karangutkar

People who shared love close

More like this