તુ કોઈ બીજા માટે મને ભુલી જાય તો મને કોઈ દુઃખ નથી

"તુ કોઈ બીજા માટે મને ભુલી જાય તો મને કોઈ દુઃખ નથી આખરે હું પણ ભુલી ગયો હતો આખી દુનિયાને તારા માટે💔 @mari_vato_tari_sathe"

તુ કોઈ બીજા માટે મને 
ભુલી
જાય તો મને કોઈ દુઃખ નથી 
આખરે હું પણ ભુલી ગયો હતો
આખી દુનિયાને તારા માટે💔
@mari_vato_tari_sathe

તુ કોઈ બીજા માટે મને ભુલી જાય તો મને કોઈ દુઃખ નથી આખરે હું પણ ભુલી ગયો હતો આખી દુનિયાને તારા માટે💔 @mari_vato_tari_sathe

People who shared love close

More like this