ਆਜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫੇਰ ਗਦਾਰਾ ਕਿਆਰੀ ਬ

"ਆਜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫੇਰ ਗਦਾਰਾ ਕਿਆਰੀ ਬੀਜ ਬੰਦੂਖਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਣ ਕਰੂਗਾ ਰਾਖੀ ਭਗਤ ਸਿਆ ਸਾਡੀਆ ਕੂਕਾ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰ ਬੂਟਾ ਜਲਵਾਣਾ"

ਆਜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫੇਰ ਗਦਾਰਾ ਕਿਆਰੀ ਬੀਜ ਬੰਦੂਖਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਣ ਕਰੂਗਾ ਰਾਖੀ ਭਗਤ ਸਿਆ ਸਾਡੀਆ ਕੂਕਾ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰ ਬੂਟਾ ਜਲਵਾਣਾ

ਆਜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫੇਰ ਗਦਾਰਾ ਕਿਆਰੀ ਬੀਜ ਬੰਦੂਖਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਣ ਕਰੂਗਾ ਰਾਖੀ ਭਗਤ ਸਿਆ ਸਾਡੀਆ ਕੂਕਾ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰ ਬੂਟਾ ਜਲਵਾਣਾ

ਗੀਤ ਕਾਰ ਬੂਟਾ ਜਲਵਾਣਾ

People who shared love close

More like this