ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ।। ਰੱ

"ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ।। ਰੱਬ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਰੀ ਏ।। -GGNਸਹੋਤਾ"

ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸਨੂੰ
ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ।।
ਰੱਬ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਰੀ ਏ।।
-GGNਸਹੋਤਾ

ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ।। ਰੱਬ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਰੀ ਏ।। -GGNਸਹੋਤਾ

#ਯਾਰੀ #Yaar

People who shared love close

More like this