ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ની યોજના બનાવી જેટલી અગત્ય

"ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ની યોજના બનાવી જેટલી અગત્ય ની છે , તેટલું જ અગત્ય નું છે તે યોજનાઓ ને અનુસરવું. #NojotoQuote"

ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ની યોજના બનાવી જેટલી અગત્ય ની છે , તેટલું જ અગત્ય નું છે તે યોજનાઓ ને અનુસરવું. #NojotoQuote

ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ની યોજના બનાવી જેટલી અગત્ય ની છે , તેટલું જ અગત્ય નું છે તે યોજનાઓ ને અનુસરવું. #NojotoQuote

#nojotogujrati
#nojotoગુજરાતી
#GoodMorningQuotesGujrati

People who shared love close

More like this