ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ની યોજના બનાવી જેટલી અગત્ય ની છે , તેટલું ...

ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ની યોજના બનાવી જેટલી અગત્ય ની છે , તેટલું જ અગત્ય નું છે તે યોજનાઓ ને અનુસરવું. #NojotoQuote

ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ની યોજના બનાવી જેટલી અગત્ય ની છે , તેટલું જ અગત્ય નું છે તે યોજનાઓ ને અનુસરવું. #NojotoQuote

#Nojotogujrati
#nojotoગુજરાતી
#GoodMorningQuotesGujrati

People who shared love close

More like this