સળગતા એ દીવાની કોઈ મને વાત કહી ગયું ; જાત બાળી પોત | ગુજરાતી વિચાર

"સળગતા એ દીવાની કોઈ મને વાત કહી ગયું ; જાત બાળી પોતે એ રાખ  થઈ  ગયું, જરૂર પડી એ શહેરમાં , જયાં અધંકાર થઈ ગયું ; નઇતો  કોન પૂછે એ દીવાને જયાં અજવાશ થઈ ગયું."

સળગતા એ દીવાની કોઈ મને વાત કહી ગયું ;
જાત બાળી પોતે એ રાખ  થઈ  ગયું,
જરૂર પડી એ શહેરમાં , જયાં અધંકાર થઈ ગયું ;
નઇતો  કોન પૂછે એ દીવાને જયાં અજવાશ થઈ ગયું.

સળગતા એ દીવાની કોઈ મને વાત કહી ગયું ; જાત બાળી પોતે એ રાખ  થઈ  ગયું, જરૂર પડી એ શહેરમાં , જયાં અધંકાર થઈ ગયું ; નઇતો  કોન પૂછે એ દીવાને જયાં અજવાશ થઈ ગયું.

@Ayushi Gajjar @Ayushi Gajjar @Hemangi Shrimali @सिंह Tanu 🌙 रोहित तिवारी

People who shared love close

More like this