ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದರೆನು ಅಡುಗೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ

"ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದರೆನು ಅಡುಗೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನಿದ್ದರೆನು ಜೀವನದಿ ಬದುಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ"

ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದರೆನು ಅಡುಗೆಗೆ
ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ 
ಏನಿದ್ದರೆನು ಜೀವನದಿ
ಬದುಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ

ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದರೆನು ಅಡುಗೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನಿದ್ದರೆನು ಜೀವನದಿ ಬದುಕಲು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ

#Nojoto #kannada #kannadapoems #Nojotokannada #Nojotowriters #Nojotoworld

People who shared love close

More like this