સફળતા સુધી પોહચવાના લાંબા પ્રવાસ માં વચ્ચે થાકી ને

સફળતા સુધી પોહચવાના લાંબા પ્રવાસ માં વચ્ચે થાકી ને ના બેસસો સાહેબ , સફળતા મેળવ્યા બાદ લાગેલો થાક પણ આનંદમય હોય છે . #NojotoQuote

સફળતા સુધી પોહચવાના લાંબા પ્રવાસ માં વચ્ચે થાકી ને ના બેસસો સાહેબ , સફળતા મેળવ્યા બાદ લાગેલો થાક પણ આનંદમય હોય છે . #NojotoQuote

#GoodMorningQuotesGujrati
#nojotoગુજરાતી

People who shared love close

More like this