સોદો મારી ખુશી માટે એ ભગવાન સાથે પણ સોદો કરતી.., હ

"સોદો મારી ખુશી માટે એ ભગવાન સાથે પણ સોદો કરતી.., હાં!! ઈ મારી માઁ જ હતી, જે પોતાના માટે કાંઈજ નહીં પણ મારા માટે દુવા હજાર કરતી... - By N.H.Patel"

સોદો મારી ખુશી માટે એ
ભગવાન સાથે પણ સોદો કરતી..,
હાં!! ઈ મારી માઁ જ હતી,
જે પોતાના માટે કાંઈજ નહીં પણ
મારા માટે દુવા હજાર કરતી...- By N.H.Patel

સોદો મારી ખુશી માટે એ ભગવાન સાથે પણ સોદો કરતી.., હાં!! ઈ મારી માઁ જ હતી, જે પોતાના માટે કાંઈજ નહીં પણ મારા માટે દુવા હજાર કરતી... - By N.H.Patel

#maa ...

People who shared love close

More like this