ഹാപ്പിയാകുന്നത് ഒന്ന് മിണ്ടിയിട്ടുപോലും ഇല്ലാത്ത

"ഹാപ്പിയാകുന്നത് ഒന്ന് മിണ്ടിയിട്ടുപോലും ഇല്ലാത്തവർ ഹാപ്പി ഓണം എന്ന സന്ദേശം അയക്കുമ്പോഴാണ്. അമൽ ഉണ്ണി"

ഹാപ്പിയാകുന്നത് 
ഒന്ന് മിണ്ടിയിട്ടുപോലും 
ഇല്ലാത്തവർ 
ഹാപ്പി ഓണം എന്ന സന്ദേശം 
അയക്കുമ്പോഴാണ്. 

അമൽ ഉണ്ണി

ഹാപ്പിയാകുന്നത് ഒന്ന് മിണ്ടിയിട്ടുപോലും ഇല്ലാത്തവർ ഹാപ്പി ഓണം എന്ന സന്ദേശം അയക്കുമ്പോഴാണ്. അമൽ ഉണ്ണി

#happyonam #malayalam #mallu

People who shared love close

More like this